DUOMENŲ APSAUGA

PRIVATUMO TAISYKLĖS IR ASMENS DUOMENYS

Taikomas Lietuvoje nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Įžanga

Mes, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija ( įmonės kodas 193135534 ) patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Vykdydami savo veiklą, registruojame ir naudojame tam tikrus duomenis apie Jus ( asmens duomenis ). Tai darome tam, kad galėtume Jus kuo geriau pakonsultuoti ir pasiūlyti sprendimus, kai Jūs turite reikalų su mumis kaip fiziniai asmenys, pareiškę norą išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymus ar Jūsų profesinių žinių patikrinimą, laikantis taikomų teisės aktų reikalavimų. Šiame dokumente dėl asmens duomenų apsaugos išdėstyti pagrindiniai dalykai, kaip LSIS Kauno apskrities bendrija rūpinasi Jūsų asmens duomenimis ir įstatymo suteikiamomis teisėmis į privatumą.

Kas yra asmens duomenys?

Šiose Taisyklėse vartojamus Asmens duomenų ir Duomenų subjektų terminus mes suprantame taip: Asmens duomenys tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, adresas, informacija apie Jūsų profesinę veiklą, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija renginių (mokymų, egzaminų, posėdžių ir kt.), kuriuose Jūs dalyvaujate garso ar vaizdo įrašai ir bet kuri kita Jus identifikuoti leidžianti asmeninė informacija, kurią tvarkome įgyvendindami LSIS Kauno apskrities bendrija vykdomas funkcijas.

Bendrija įsipareigoja rinkti, tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti pagal:

 • Mokėjimų įstatymą;
 • Dokumentų ir archyvų įstatymą;
 • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Duomenų subjektas (Jūs) tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas), kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Kokius duomenis mes renkame apie Jus?

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, ei. pašto adresas, adresas;
 • profesinės veiklos duomenis, tokius kaip Jūsų darbovietė (darbovietės) ir jos kontaktiniai duomenys, pareigos, vykdomos funkcijos;
 • dokumentus patvirtinančius Jūsų kvalifikaciją ir profesinę patirtį, tokius kaip diplomus, kvalifikacijos sertifikatus, pažymėjimus, išrašus iš darbinės veiklos istorijos ir pan.;
 • apie Jūsų atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais).

Pastaba. Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šiomis Taisyklėmis.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais apibrėžtais teisėtais pagrindais. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais pagrindiniais tikslais:

 • kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą, telefono ryšio numerį, ei. pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis;
 • kad galėtume įvertinti Jūsų kvalifikaciją ir kompetenciją siekiant įvykdyti Jūsų pateiktą prašymą (prašymus), mes renkame informaciją ir dokumentus įrodančius ir patvirtinančius Jūsų išsilavinimą, kvalifikaciją ir jos kėlimą patvirtinančius dokumentus, vykdytas užduotis, atliktus darbus ir kt.;
 • kad galėtume nustatyti ar galime įvykdyti Jūsų prašymą (prašymus), mes renkame duomenis apie Jūsų darbovietę, einamas pareigas, vykdomas funkcijas;
 • kad galėtume Jus konsultuoti ir įvertinti Jūsų poreikius, mes renkame informaciją apie atestavimosi tikslus bei planus, bei kitą informaciją, kurią mums pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu;
 • kad galėtume valdyti mūsų įsipareigojimus ir užduotis, be kita ko siekdami:
  • laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, vadovų, kodeksų, profesinių taisyklių ir nuostatų reikalavimų;
  • laikytis vietinių ar užsienio institucijų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, taip pat laikytis teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų;
  • išsiaiškinti ar imtis veiksmų prieš mūsų klientus, kurie pažeidžia taisykles ar užsiima neteisėta ar kitiems asmenims kenkiančia veikla, mes galime tvarkyti tokius duomenis kaip informaciją apie teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate, bei kitą aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informaciją.
 • kad gerintume savo teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo tikslu mes analizuojame Jūsų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie Jūsų pateiktus prašymus, analizuojame Jūsų prašymų istoriją. Mes renkame ir analizuojame šiuos Jūsų duomenis dėl vidinių tikslų, pavyzdžiui, audito, kurie padėtų teikti ir gerinti mūsų paslaugas. Mes renkame ir analizuojame Šiuos Jūsų duomenis siekdami stebėti ir analizuoti mūsų paslaugų tendencijas, norėdami suprasti, kurios mūsų paslaugos yra pačios reikalingiausios potencialiems mūsų klientams ir pagerinti mūsų paslaugas bei jų turinį.
  Šios Jūsų asmeninės informacijos naudojimas mums padeda valdyti, tobulinti ir vystyti mūsų paslaugas bei mažinti mūsų siūlomų paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutrikimus. Tai taip pat leidžia palengvinti mūsų bendravimą ir jį labiausiai pritaikyti kiekvienam klientui. Analizuodami Jūsų patirtį, susijusią su mūsų paslaugomis, mes labiau suprantame tai, ko Jums reikia ir koks būdas teikti paslaugas Jums priimtiniausias, tai mūsų vykdomas funkcijas padaro efektyvesnėmis;
 • kad galėtume su Jumis bendrauti:
  • atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo, gauti Jūsų atsiliepimus;
  • siųsti Jums svarbius pranešimus, pavyzdžiui primindami apie kvalifikacijos tobulinimo mokymus, profesinių žinių vertinimą ar prievolę pateikti mums reikalingą informaciją;
  • siųsti techninius pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir administracines žinutes.
 • kad užtikrintume paslaugų teikimą nuotoliniu būdu. Šiuo tikslu saugome telefono ryšio numerį, el. pašto adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis;
 • kad galėtume įgyvendinti teisės aktų pažeidimų prevenciją. Šiam tikslui mes taip pat galime naudoti kontaktinę informaciją siekiant informuoti Jus apie neteisėtas veikas Jūsų vardu;
 • kad turėtume bendravimo istoriją.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą darbo sutartį , su įmonėmis sudarytomis sutartimis , Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą. Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas.

Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik bendrovės direktoriaus įgalioti asmenys. Kiekvienas darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo:

 • pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą / sutartį;
 • tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, instrukcijomis ir šiomis Taisyklėmis;
 • saugoti asmens duomenų paslaptį. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo bendrijos darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams;
 • neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
 • siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Bendrijos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio;
 • nedelsiant pranešti Bendrijos direktoriui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.

Asmens duomenų rinkimas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų/fizinių asmenų ir įmonių, su kuriomis dirba pagal sutartis. Informaciją renkame tiesiogiai iš Jūsų arba gauname elektroniniu paštu, pavyzdžiui, kai:

 • pildote prašymus ir kitas formas užsakydami paslaugą;
 • pateikiate mums konkrečius dokumentus.

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojatės, teikiate prašymus ar pretenzijas.

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių:

 • VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro;
 • iš kitų fizinių ar juridinių asmenų, teikiant paslaugas pagal teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų (informacija draudimo sutartyse, pažymose ir pan.);
 • iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
 • iš kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., kontroliuojančioms institucijoms.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui;
 • teismams ir kitoms teisėsaugos ir (ar) ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus arba mūsų iniciatyva, pareiškiant, vykdant ar siekiant apginti teisinius reikalavimus;
 • įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • profesinių žinių vertinimo ekspertams, audito įstaigų atstovams;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų teikiamų paslaugų perdavimu, ar pardavimu, susijungimais, pirkimais arba visų paslaugų ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius įmonėje.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų, mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant j tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendriją bet kuriuo Jums patogiu būdu: ei. paštu [email protected], telefonu 8-37 451438, paprastuoju paštu (Studentų g. 48-429, Kaunas).
 • Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, ei. paštas [email protected], (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis Privatumo taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su Mumis.

Mūsų įsipareigojimai

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šiose taisyklėse, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
 • tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
 • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 • tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šiose Taisyklėse įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;
 • vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.