Specialistų atestavimas

Pareiškėjas, pageidaujantis įgyti teisę eiti STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2.1 papunktyje nurodytas pareigas, teikia SSVA STR 1.02.01:2017 1 priede nurodytos formos prašymą kvalifikacijos atestatui gauti (raštu arba elektroniniu būdu).


Parsisiųskite prašymo formas (lietuvių kalba) dėl specialisto (Lietuvos Respublikos piliečio) atestavimo:


Prie prašymo pridedama (pagal STR 1.02.01:2017, IV sk.):

  1. gyvenimo (profesinės patirties, susijusios su atestuojama veiklos sritimi) aprašymas. Pareiškėjas taip pat gali pateikti gyvenimo aprašymą curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu);
  2. per Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytą laikotarpį atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas;
  3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija; vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija;
  4. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopija (Pareiškėjas, teikdamas atestavimo dokumentus, privalo turėti diplomo originalą, kuris sulyginamas su kopija). Pareiškėjo įgytas išsilavinimas turi atitikti pareigas, statinių grupes (ar statinius) ir darbo sritį (sritis), kurios jo prašyme nurodytos pagal STR 1.02.01:2017 11.3, 11.4 ir 11.5 papunkčius; Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiai ir kiti fiziniai asmenys papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kilmės šalyje įgytos kvalifikacijos vertinimo;
  5. profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas;
  6. Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita);
  7. informacija ar dokumentai apie įvykusias statinių, kurių statybos procese dalyvavo Pareiškėjas, avarijas, kurių metu nukentėjo žmonės ar buvo sugadintas turtas.