Teisinių žinių programa

Teisinių žinių egzaminas (toliau – TŽE) rengiamas tam, kad patikrinti atestuojamų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisines žinias.

Pareiškėjų teisinės žinios tikrinamos testais. TŽE testų klausimai neskelbiami. Išlaikyto TŽE testo rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos.

TŽE organizuojamas ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo Pareiškėjo prašymo įregistravimo (TŽE negalima galima laikyti, kol SSVA negavo ir neužregistravo Pareiškėjo prašymo).

Statybos specialistai egzaminui gali ruoštis savarankiškai, tačiau taip pat yra galimybė išklausyti SSVA rengiamus Teisinių žinių mokymus.

Interaktyviąją teisinių žinių programą rasite adresu http://www.ssva.lt.

LSIS statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas rasite mūsų tinklapio skyriuose „Paskaitos“ ir „Seminarai“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LSIS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

2012-10-11, Nr. D1-821, VILNIUS

Programas galima rasti čia.


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA KONSTRUKCIJŲ

Programos žymuo: E-016-12-LSIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: nustatyti, ar statybos inžinieriaus (toliau – Pareiškėjo) profesinės žinios ir patirtis atitinka reikalavimus įgyti prašomą kvalifikacijos atestatą.

3. Programos paskirtis: patikrinti ir įvertinti Pareiškėjų, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo (toliau – SPDV), ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPDVPV), statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV) ir statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo (toliau – SDEV) pareigas, profesines žinias. Programa skirta visų statinių, išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius, SPDV, SPDVPV, SPDEV ir SDEV profesinių žinių vertinimui.

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Pareiškėjų profesinės žinios tikrinamos ir vertinamos programoje nurodytų temų srityse. Kvalifikacijos atestatus siekiantys įgyti statybos inžinieriai privalo žinoti statinio projekto rengimo, įforminimo ir įteisinimo tvarką, esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, mokėti sudaryti skaičiuojamąsias schemas, skaičiuoti apkrovas ir poveikius, sudaryti poveikių derinius ir juos naudoti projektuojant statinius, taikyti klimatologijos principus projektuojant atitvarines konstrukcijas. Pagal šią programą vertinamos Pareiškėjų žinios ir sugebėjimai skaičiuoti bei konstruoti gelžbetonines, mūrines, metalines, medines ir sluoksniuotas naujų ir rekonstruojamų statinių konstrukcijas, tirti statinių konstrukcijas, jas vertinti ir projektuoti pagal tyrimo rezultatus.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2011, Nr. 72-3476);
7. statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ (Žin., 2006,
Nr. 1-5);
8. statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (Žin., 2012, Nr. 5-144);
9. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010,
Nr. 115-5902);
10. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200);
11. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195).
12. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
13. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424);
14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);
15. statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. 100-3733);
16. statybos techninis reglamentas STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682);
17. statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003,
Nr. 59-2683);
18. statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2004 „Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos. Pagrindinės taisyklės konstrukcijos ir pastatams projektuoti“ (Žin., 2005, Nr. 17-550);
19. statybos techninis reglamentas STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 25-818);
20. statybos techninis reglamentas STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2005, Nr. 28-895);
21. statybos techninis reglamentas STR 2.05.06:2005 „Aliuminių konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 39-1282);
22. statybos techninis reglamentas STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 14-443);
23. statybos techninis reglamentas STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 22-708);
24. statybos techninis reglamentas STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 24-788);
25. statybos techninis reglamentas STR 2.05.12:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 28-893);
26. LST EN 1990:2004 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
27. LST EN 1052-1:2000 „Mūro bandymo metodai. 1 dalis. Stiprio gniuždant nustatymas“;
28. Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings. Brussels, 2004;
29. Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General Rules and Rules. Structural Fire Design. CEN, Brussels, 2004;
30. LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1–1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės.“;
31. LST EN 1993-1-8:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1–8 dalis. Mazgų projektavimas.“;
32. LST EN 1993-1-5:2007 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1–5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai.“;
33. LST EN 1996-1-1:2006 „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1–1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės.“;
34. LST EN 1995-1:2005+AC:2006(2007) „Medinių konstrukcijų projektavimas. Bendrosios nuostatos. 1–1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės.“;
35. LST EN 338:2010 „Statybinė mediena. Stiprumo klasės“;
36. LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1–2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms.“;
37. LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės.“;
38. LST EN 12063:2004 „Specialieji geotechniniai darbai. Įlaidiniai poliai“;
39. LST EN 12099:2002 „Specialieji geotechniniai darbai. Spaustiniai poliai“;
40. LST EN 14199:2005/P:2007 „Specialieji geotechniniai darbai. Mažieji poliai“;
41. LST EN 1536:2011 „Specialieji geotechniniai darbai. Gręžtininiai poliai“;
42. LST EN 1997-1:2005 „Geotechninis projektavimas. 1 dalis.“;
43. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius, „Naujasis lankas“, 2009;
44. Michnevič E., Syrus L., Balevičius R. Teorinė mechanika. Statika. Vilnius, „Technika“, 2005;
45. Marčiukaitis G., Valivonis J. Statybinės konstrukcijos ir jų projektavimo pagal euronormas pagrindai. Vilnius, „Technika“, 2010;
46. Marčiukaitis G. ir kt. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas pagal euronormas. Vilnius, „Technika“, 2007;
47. Marčiukaitis G., Valivonis J. Lengvosios sluoksniuotosios statybinės konstrukcijos. Vilnius, „Technika“, 2007;
48. Rimkus L., Skaržauskas V. Plokščiųjų strypinių konstrukcijų mechanika. Vilnius, „Technika“, 2005;
49. Marčiukaitis G. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų defektai ir remontas. Vilnius, „Mintis“, 1985;
50. Jokūbaitis V., Kamaitis Z. Gelžbetoninių konstrukcijų pleišėjimas ir remontas. Vilnius, „Technika“, 2000;
51. Marčiukaitis G. Sluoksniuotųjų konstrukcijų iš mažagabaričių elementų skaičiavimas. Vilnius, „Technika“, 1996;
52. Šapalas V. ir kt. Plieninių sijų ir kolonų projektavimas pagal EC3. Vilnius, „Technika“, 2011;
53. Valentinavičius A., Valiūnas B. Medinės konstrukcijos. Vilnius, „Technika“, 2000.

V. ORGANIZACIJA, ATLIEKANTI PROFESINĮ VERTINIMĄ

54. Programos Pareiškėjų žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (toliau – LSIS) įgaliotos organizacijos, nurodytos 1 priede.
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius. Organizacija aktyviai dalyvauja statybos inžinierių kvalifikacijos kėlimo, mokymo, profesinių žinių vertinimo organizavimo darbuose. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). LSIS pirmininkas tvirtina įgaliotų organizacijų teises vertinant profesines žinias ir profesinių žinių vertinimo komisijų sudėtis.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

55. Egzaminai organizuojami LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų 1 priede, patalpose. Šios organizacijos turi reikiamas organizacines priemones veiklai vykdyti ir disponuoja telekomunikacinėmis priemonėmis (internetas, paštas, el. paštas, telefonai ir kt.).

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

56. Profesinių žinių egzaminas vykdomas raštu. Pareiškėjas traukia bilietą(-us), atsižvelgiant į pageidaujamą įgyti kvalifikaciją, pagal šios programos 57 punkto nuostatas. Egzaminas trunka 3 val. Pasiruošimo metu leidžiama naudotis literatūra.
57. Pagal šią programą sudaromi profesinių žinių vertinimo egzamino bilietai, atsižvelgiant į siekiamą įgyti kvalifikaciją:
57.1. Pareiškėjų, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo pareigas, profesinių žinių vertimo egzamino bilietą sudaro 9 klausimai (teigiamam profesinių žinių įvertinimui privaloma teisingai atsakyti į 6 klausimus);
57.2. Pareiškėjų (turinčių ar įgyjančių SPDV, SPDVPV kvalifikaciją), siekiančių įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo pareigas, profesinių žinių vertimo egzamino bilietą sudaro 3 klausimai (teigiamam profesinių žinių įvertinimui privaloma teisingai atsakyti į 2 klausimus);
57.3. Pareiškėjų (turinčių ar įgyjančių SPDV, SPDVPV kvalifikaciją), siekiančių įgyti teisę eiti statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo pareigas, profesinių žinių vertimo egzamino bilietą sudaro 3 klausimai (teigiamam profesinių žinių įvertinimui privaloma teisingai atsakyti į 2 klausimus).
58. Profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – komisija) įvertina:
58.1. Pareiškėjo pateiktus rašytinius atsakymus į egzamino bilieto(-ų) klausimus;
58.2. Pareiškėjo pateiktą rašytinę informaciją apie parengtus projektus, pastatytus statinius, atliktas ekspertizes, atliktus mokslo ir kitus darbus;
58.3. Pareiškėjo bazinį profesinį pasirengimą, pagal šios programos 59, 60 punktų nuostatas.
59. Pareiškėjai, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovo pareigas, privalo būti išklausę 59.1–59.3 punktuose nurodytas disciplinas tokioje apimtyje:
59.1. statybinė ir medžiagų mechanika – ne mažiau 13 ECTS (Europinės kreditų perkėlimo sistemos) kreditų;
59.2. statybinės konstrukcijos (medinės, plastmasinės, metalinės, mūrinės, gelžbetoninės) – ne mažiau 27 ECTS kreditai;
59.3. gruntų mechanika ir pamatai – ne mažiau 7 ECTS kreditai.
60. Pareiškėjai, siekiantiems įgyti teisę eiti statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo ir statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo pareigas, privalo būti išklausę 60.1–60.4 punktuose nurodytas disciplinas tokioje apimtyje:
60.1. statybinė ir medžiagų mechanika – ne mažiau 13 ECTS kreditų;
60.2. statybinės konstrukcijos (medinės ir plastikinės, metalinės, mūrinės ir gelžbetoninės) – ne mažiau 26 ECTS kreditai;
60.3. gruntų mechanika ir pamatai – ne mažiau 7 ECTS kreditai;
60.4. pastatų tyrinėjimas ir bandymai – 7 ECTS kreditai.
61. Komisijos nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po profesinių žinių egzamino, Pareiškėjas kviečiamas pokalbiui, kurio metu aptariami Pareiškėjo pateikti atsakymai į egzamino bilieto(-ų) klausimus, jei reikia, užduodami papildomai klausimai, susiję su egzamino raštu atsakymais, Pareiškėjo baziniu profesiniu pasirengimu, parengtais projektais, pastatytais statiniais, atliktomis ekspertizėmis, atliktais mokslo ir kitais darbais.
62. Komisija kolegialiai priima sprendimą dėl Pareiškėjo profesinių žinių įvertinimo.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

63. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje sudaroma Centrinė profesinių žinių vertinimo komisija. Kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje sudaroma vietinė profesinių žinių vertinimo komisija. Komisijos nariai yra žinomi savo srities specialistai ir mokslininkai, atitinka statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 punkto reikalavimus.

IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS

64. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto svetainėje www.lsis.lt ir jos įgaliotų organizacijų interneto svetainėse (1 priedas).

X. DOKUMENTAS, ĮRODANTIS PROFESINIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMĄ

65. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma: komisijos pavadinimas, profesinių žinių vertinimo data ir vieta, protokolo numeris, komisijos pirmininko, narių ir sekretoriaus vardai ir pavardės, Pareiškėjų vardai ir pavardės, konkrečiam Pareiškėjui siūloma suteikti kvalifikacija (pareigos, statinių grupės, darbo sritis), sprendimas dėl profesinių žinių įvertinimo, neigiamo profesinių žinių įvertinimo sprendimo priežastys, komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašai. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, o antras lieka ir 3 metus saugomas vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje. Pareiškėjui pageidaujant, jam išduodamas protokolo išrašas.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
2012 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 11087

PARENGĖ

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Pirmininkas Algirdas Vapšys