Ką daryti toliau su pažymėjimu

Vadovas, gavęs kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydamas ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų (toliau – Organizacijų) patvirtintas mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija (Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalis).

Šiuo atveju Vadovas turi:

1. pateikti SSVA Prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą;
2. pateikti SSVA ([email protected]) kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo dokumentą (-us), kuris (-ie) patvirtina, kad Vadovas išklausė ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal suderintas su Aplinkos ministerija mokymo programas, susijusias su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla;
3. pateikti per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, kuriuos atlikti suteikia teisę kvalifikacijos atestatas, sąrašą;
4. sulaukti SSVA informacijos dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo;
5. apmokėti kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas.

Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, sumoka SSVA už kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo paslaugas per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).

Jei Vadovas nepateikė reikiamų kvalifikacijos tobulinimo dokumentų arba Atestavimo ekspertai priėmė išvadą Vadovo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, SSVA taiko Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte nustatytas nuobaudas.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinant kvalifikacijos tobulinimą teisinių žinių egzaminas nereikalingas. Kvalifikacijos atestatai nebus perspausdinami ir apie tai nebus skelbiama SSVA tinklalapyje.